Какво предлагаме

Предприятието предоставя услуги по предварителна обработка на смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.